Fig 3 Kavitha Paramasivan – Kolam Art Primordial Rhythm